Публічний договір – оферта

Даний Публічний договір - оферта (далі - Договір) між Фізичною особою-підприємцем Кочмаром Віталієм Валерійовичем (далі - Виконавець) і будь-якою фізичною або юридичною особою (далі - Замовник) визначає умови надання інформаційних послуг (далі - Послуги).


1. Загальні положення

1.1. Виконавець публікує даний Договір, який є офіційною пропозицією (публічною офертою) на адресу Замовника укласти Договір про надання інформаційних послуг відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою на території України. Оферта, всі додатки до неї, а також вся додаткова інформація про Послуги опубліковані в Мобільному додатку.

1.3. Договір визначає загальні умови і порядок надання інформаційних послуг шляхом доступу Замовника до інформації про замовлення на перевезення пасажирів, які розміщуються в Мобільному додатку.


2. Терміни, що вживаються в Договорі
 • Інформаційні послуги - послуги надання доступу до інформації про замовлення на перевезення пасажирів, яка розміщується в Мобільному додатку;
 • Виконавець - фізична особа-підприємець, яка надає інформаційні послуги відповідно до умов даного Договору;
 • Замовник - фізична або юридична особа, що уклала з Виконавцем Договір на викладених нижче умовах та за допомогою Мобільного додатку користується інформаційними послугами Виконавця. Всі дії, вчинені з використанням пароля та контактного номера телефону Замовника, розглядаються Виконавцем як дії, вчинені Замовником особисто;
 • Публічна оферта - пропозиція Виконавця, розміщена в Мобільному додатку та адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти з ним Договір про надання інформаційних послуг;
 • Акцепт - надання Замовником повної і безумовної згоди Виконавцю на пропозицію укласти Договір про надання інформаційних послуг одним із зазначених у Договорі способів;
 • Клієнт - будь-яка особа, яка розмістила в Мобільному додатку для клієнтів замовлення послуги з перевезення пасажирів;
 • Мобільний додаток - копія комп'ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android (для Замовника - «Fresh Taxi Driver», для клієнтів – «Fresh Taxi»), який надається Виконавцем Замовнику і Клієнтам для користування;
 • Сервер - автоматизована інформаційна система обслуговування, що є взаємопов’язаною сукупністю даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації про замовлення послуг з перевезення пасажирів, які надійшли до Виконавця від клієнтів, та розрахунку вартості таких послуг;
 • Замовлення - доручення на надання послуг з перевезення клієнтів та їх багажу, розміщене в Мобільному додатку за визначеною формою;
 • Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

3. Предмет Договору

3.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець розміщує інформацію про замовлення на перевезення пасажирів в Мобільному додатку і надає доступ Замовнику до інформації про перевезення пасажирів, а Замовник на свій розсуд приймає або не приймає інформацію про замовлення. У разі прийняття замовлення, Замовник доручає Виконавцю отримати від клієнтів грошові кошти за перевезення та перерахувати їх на вказаний Замовником рахунок, а також зобов'язується оплатити Виконавцю передбачену цим Договором винагороду.

3.2. Цей Договір регулює розміщення та прийняття інформації про замовлення в Мобільному додатку, в тому числі:

 • добровільний вибір Замовником інформації про замовлення і здійснення перевезення пасажирів;
 • самостійне підтвердження прийняття інформації про замовлення;
 • оплату Замовником інформаційних послуг.

3.3. Інформація про замовлення може містити:

 • відомості про наявність замовлень на перевезення пасажирів;
 • адреса початкового і кінцевого пункту перевезення пасажирів (маршрут перевезення);
 • кількість пасажирів;
 • тип і клас автомобіля;
 • вартість замовлення;
 • інші умови.

3.4. Послуги за цим Договором не є послугами зв'язку. Для здійснення передачі даних і інформації в рамках цього Договору Сторони за свій рахунок залучають третіх осіб, що надають послуги зв'язку.

3.5. Замовник беззастережно приймає всі умови, що містяться в оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без винятків). Замовник підтверджує, що ознайомлений з інформацією про Послуги, які надаються за даним Договором, і згоден на отримання даних Послуг.

3.6. Замовник дає свою згоду з умовами цього Договору одним із способів:

 • шляхом проставлення відмітки в графі «Умови Договору мною прочитані повністю, всі умови Договору мені зрозумілі, з усіма умовами Договору я згоден» при реєстрації в Мобільному додатку;
 • шляхом прийняття інформації про замовлення, розміщеної в Мобільному додатку.

3.7. У разі акцепту оферти одним з вищевказаних способів, особа вважається такою, що уклала з Виконавцем Договір про надання інформаційних послуг і набуває статусу Замовника.


4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Обов'язки Замовника:

 • надавати коректну і правдиву інформацію про свої персональні дані та транспортний засіб (далі - ТЗ) при реєстрації в Мобільному додатку;
 • використовувати ТЗ не раніше 1990 року випуску;
 • виконувати всі прийняті ним замовлення;
 • використовувати для виконання замовлення технічно справний ТЗ;
 • проводити технічне обслуговування ТЗ за свій рахунок;
 • дотримуватися правил дорожнього руху і правил пасажирських перевезень, передбачених законодавством України;
 • оформити всі необхідні дозвільні документи для здійснення перевезень пасажирів транспортним засобом, визначені законодавством України;
 • не передавати інформацію про замовлення третім особам;
 • не передавати пароль та контактний телефон для доступу до свого зареєстрованого профілю в Мобільному додатку;
 • своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця;
 • надавати Виконавцю необхідну інформацію, пов'язану з виконанням умов цього Договору;
 • в разі відмови від виконання прийнятого замовлення одразу повідомити про це технічну підтримку Виконавця. В іншому випадку Виконавець залишає за собою право накласти на Замовника штрафні санкції відповідно до умов даного Договору, обмежити доступ Замовника до певних замовлень, а також розірвати Договір в односторонньому порядку.

4.2. Права Замовника:

 • користуватися інформацією, наданою Виконавцем;
 • отримувати від Виконавця необхідні роз'яснення, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором;
 • припинити користування Послугами Виконавця за умови повної оплати наданих Послуг.

4.3. Обов'язки Виконавця:

 • надати Замовнику відповідні технічні можливості для доступу до Мобільного додатку з електронного пристрою Замовника (мобільний телефон, планшет) для отримання інформації;
 • вимагати дотримання Замовником належного рівня обслуговування пасажирів.

4.4. Права Виконавця:

 • перевіряти дотримання Замовником умов цього Договору;
 • у разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього Договору, обмежити доступ Замовника до його профілю в Мобільному додатку;
 • відмовити Замовнику в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недотримання або порушення Замовником Умов та/або Правил співробітництва, Положення про конфіденційність, розміщених в Мобільному додатку;
 • розірвати Договір в односторонньому порядку без попередження та/або обмежити (заблокувати) доступ Замовника до профілю в разі надання неправдивої інформації про персональні дані, транспортний засіб та в інших випадках, передбачених даним Договором та законодавством України.


5. Порядок розрахунків

5.1. Розмір винагороди за надання Послуг складає:

 • при готівковому розрахунку Клієнтом - 10 % від вартості замовлення;
 • при безготівковому розрахунку Клієнтом - 7 % від вартості замовлення. Додатково стягується 3% за користування платіжною системою.
Розмір винагороди для деяких категорій Замовників може бути змінено за згодою Сторін.

5.2. Оплата Послуг Виконавця здійснюється Замовником шляхом зняття Виконавцем плати за Послуги з балансового рахунку в профілі Замовника одразу після виконання замовлення, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту виконання замовлення. Замовник може самостійно поповнювати балансовий рахунок свого профілю для зняття Виконавцем плати за надані Послуги у випадку, якщо коштів для оплати Послуг на рахунку недостатньо.

5.3. У разі безготівкової оплати клієнтами за перевезення через платіжні системи Мобільного додатку, Замовник доручає Виконавцю отримати грошові кошти від клієнтів та за вибором Замовника перерахувати отримані від клієнтів грошові кошти одним зі способів:

 • грошові кошти, отримані від клієнтів, зараховуються на баланс Сервісу в платіжній системі. Після вирахування вартості наданих Послуг, плати за користування платіжною системою, грошові кошти одразу перераховуються на рахунок Замовника.
 • грошові кошти, отримані від клієнтів (за вирахуванням вартості наданих Послуг, плати за користування платіжною системою), накопичуються на балансовому рахунку в профілі Замовника, з якого в будь-який час Замовник самостійно може перерахувати всю суму або її частину на власний рахунок.

5.4. Зазначений розмір винагороди може бути змінений Виконавцем тимчасово або на постійній основі шляхом повідомлення про зміну умов Договору в Мобільному додатку.


6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. У разі неможливості зняття Виконавцем з балансового рахунку Замовника плати за надані Послуги через недостатність коштів, Замовник зобов'язується виплатити Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. У разі неможливості зняття Виконавцем з балансового рахунку Замовника плати за надані Послуги через недостатність коштів, Виконавець має право без попередження припинити надання Послуг за даним Договором, в тому числі обмежити (заблокувати) можливість Замовника приймати замовлення до моменту оплати за надані Послуги.

6.4. У разі, якщо Замовник порушує свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, Виконавець має право вимагати від Замовника, а останній зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Виконавця відповідного повідомлення про сплату сплатити на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.

6.5. У разі, якщо Замовник порушує зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, використовує технічно несправний/брудний автомобіль, має низький рейтинг, який формується на підставі відгуків клієнтів щодо якості перевезення, Виконавець має право без попередження припинити надання Послуг за даним Договором, в тому числі обмежити (заблокувати) доступ Замовника до профілю.

6.6. У випадку невиконання Виконавцем своїх зобов'язань, не підлягають відшкодуванню упущена вигода та/або збитки (як матеріальні, так і нематеріальні) Замовника.

6.7. У разі скасування Замовником прийнятого замовлення без поважної причини, Виконавець застосовує наступні заходи впливу: перше скасування - попередження, друге скасування - штраф у розмірі 30,00 (тридцять гривень 00 копійок), третє скасування і більше - штраф у розмірі 60,00 грн. (шістдесят гривень 00 копійок) за кожен випадок скасування протягом 24 годин.
Приводом для скасування замовлення без застосування попередження або штрафу (у разі отримання Замовником попередження) може бути неадекватна поведінка пасажира (наркотичний або алкогольний стан, буйність, агресія тощо); пасажирів більше ніж посадочних місць в автомобілі та клієнтом не було зазначено про реальну кількість осіб при формуванні замовлення; наявність негабаритних, небезпечних, проблемних вантажів, перевезення тварин, про які не було повідомлено Замовника в полі для коментаря при формуванні замовлення; пасажир не з'явився протягом 15 хвилин з моменту повідомлення про прибуття за вказаною адресою та не виходить на зв’язок. При цьому Замовник зобов’язаний одразу повідомити технічну підтримку про скасування замовлення.

6.8. У випадку використання Замовником технічно несправного автомобіля Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 300,00 грн. (триста гривень 00 копійок), а за використання брудного автомобіля - штраф у розмірі 150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень 00 копійок) за кожен випадок використання Замовником технічно несправного/брудного транспортного засобу.

6.9. Якщо Замовник збільшує вартість замовлення, Виконавець має право стягнути із Замовника штраф у розмірі, що перевищує вартість замовлення.

6.10. Усі скарги та претензії, які виникають з приводу Послуг, приймаються та розглядаються Сторонами. У випадку, якщо після розгляду скарг та претензій клієнтів виявиться, що Виконавець є винним щодо якості надання послуг з перевезення на замовлення, у цьому випадку Виконавець несе повну відповідальність за порушення якості надання Послуг.

6.11. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), сторони звільняються від виконання умов Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами. Настання обставин непереборної сили підтверджуються довідкою уповноваженого органу влади.


7. Персональні дані

7.1. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних.

7.2. Метою обробки персональних даних Замовника є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, проведення взаєморозрахунків, виявлення і запобігання шахрайських дій, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок.

7.3. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі про мету обробки даних, які Замовник передає Виконавцю.

7.4. Дозвіл Замовника на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних 3 (трьох) років після закінчення його дії.

7.5. Видалення персональних даних здійснюється за заявою Замовника і є підставою для розірвання Договору.

7.6. Надані Замовником персональні дані будуть доступні співробітникам і підрядникам Виконавця.


8. Термін дії договору і порядок його розірвання

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати акцепту Замовником цієї оферти і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

8.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку, за взаємною згодою обох Сторін або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однією зі Сторін своїх обов'язків.

8.3. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися до суду.

8.4. У разі, якщо протягом 1 (одного) року з моменту останньої оплати Послуг Замовник не здійснив більше ніякої оплати, цей Договір вважається таким, що втратив силу. Зазначене положення не позбавляє права Замовника звернутися до Виконавця з метою укладення нового Договору в майбутньому.


9. Інші умови

9.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору шляхом повідомлення про зміну умов в Мобільному додатку.

9.2. Використання Мобільного додатку Виконавця є безкоштовним.

9.3. База даних, що розміщена на Сервері та формується в результаті надання Послуг Виконавцем, є виключною власністю Виконавця, і Замовник не має щодо неї ніяких прав або повноважень, в т.ч. з реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.


10. Реквізити:
ФО-П Кочмар Віталій Валерійович
ІПН 3388605514